Tag Archive for 'fail'

IRL “valimisleping”

IRL reklaamib nii telekas kui internetis, et sõlmib valijaga lepingu.

VÕS § 9 lg 1 järgi sõlmitakse leping pakkumuse esitamise ja sellele nõustumuse andmisega, samuti muul viisil vastastikuste tahteavalduste vahetamise teel, kui on piisavalt selge, et lepingupooled on saavutanud kokkuleppe. VÕS § 16 lg 1 kohaselt on pakkumus (ofert) lepingu sõlmimise ettepanek, mis on piisavalt määratletud ja väljendab pakkumuse esitaja (oferendi) tahet olla ettepanekule nõustumuse andmise korral sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud.

IRLi pakkumuse tekstis on loetletud viis kohustust, mille erakond võtab; määratletud pakkumuse saajate ring (valimisõiguslikud Eesti kodanikud) ja nõustumuse andmise viis, mis on ühtlasi pakkumuse vastuvõtja ainsaks lepinguliseks kohustuseks (IRLi kandidaadi poolt hääletamine Riigikogu valimistel). IRLi pakkumus ei sisalda klauslit, mille kohaselt leping jõustub IRL valituks osutudes, seega sõlmitakse leping hetkel, mil IRL on nõustumuse kätte saanud (VÕS § 9 lg 2).

Millised õigused tekivad IRLi kandidaadi poolt hääletanud valijal juhul, kui IRL oma lepingust tulenevaid kohustusi ei täida?

VÕS § 101 lg 1 järgi võib võlausaldaja sel juhul 1) nõuda kohustuse täitmist, 2) keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, 3) nõuda kahju hüvitamist, 4) taganeda lepingust või öelda leping üles, 5) alandada hinda või 6) nõuda viivist rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral.

Võlgnetava kohustuse täitmisest keeldumine on selle lepingu puhul valijale võimatu, kuna vastavalt pakkumusele on valija kohustuse täitmine ja nõustumuse andmine üks ja seesama tegu. Lepingust taganeda ega seda üles öelda valija samuti ei saa. Kuna häälte ostmine on keelatud, ei saa häälel olla hinda ning seega ei saa valija ka hinda alandada. Niisiis saaks valija (vajadusel kohtu kaudu) nõuda lepingu täitmist ja/või kahju hüvitamist ning lisaks sellele viivist saamatajäänud emapensioni eest.

Siin on aga üks oluline kala. Eestis on teadupärast valimised salajased, seega puudub IRL-il võimalus teada saada, kellega ta lepingu sõlmis (v.a. juhul, kui 2011. aasta Riigikogu valimistel osalevad kõik valimisõiguslikud kodanikud, kes kõik hääletavad mõne IRL kandidaadi poolt). Seega võib IRL rahulikult käed laiali ajada ja öelda, et kuna nad ei tea, kas see konkreetne valija on pakkumusega nõustunud või mitte, ei saa nad temale mitte midagi hüvitada.

Ehk siis — sõlmides “lepingu” IRLiga, saab valija lihtsalt tünga.

Nõrgema närvikavaga tegelased panevad nüüd arvuti kinni, eks.

Sest mul ei jää siinkohal IRLile öelda muud, kui parafraseerida Andres Mäharit Ühtse Eesti Suurkogul:

Käi perse, IRL, et sa suhtud Eesti Vabariigi kodanikesse nagu ajudeta lammaste karja, kelle ees võib enne valimisi rinna kummi ajada ja lubada lepinguid ja mida iganes ja pärast öelda “хотелось по-лучше, а получилось, как всегда.” Tõepoolest, käige perse, kuradi Laar, Aaviksoo, Ergma ja kõik teised, kes te tele-ekraanil oma algusest peale õigustühiseid “lepinguid” allkirjastades kodanikke lollitate.