Monthly Archive for May, 2009

Piraattarkvara turuosa Eestis: 99%

Nii ongi.

Aga mitte sellepärast, et kõik eestlased oleksid rehepapid, vaid Eesti seadusandjate kahe jabura näpuka tõttu.

Autoriõiguse seaduse § 181 lg 1 lubab ilma autori nõusolekuta ja tasu maksmata teoste ajutist või juhuslikku reprodutseerimist, mis toimub tehnilise protsessi lahutamatu ja olulise osana ning mille eesmärk on vahendada teose edastamist võrgus kolmandate isikute vahel või teha võimalikuks teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti seaduspärane kasutamine ning millel puudub iseseisev majanduslik eesmärk.

See tähendab, et Elion, Starman jt interneti teenusepakkujad ei riku seadust, kui nad oma ruuterites Sinu iTunes’ist ostetavate muusikapalade ajutisi koopiaid valmistavad.

Sama paragrahvi lg 2 teatab: “Käesoleva paragrahvi 1. lõige ei laiene arvutiprogrammidele.”

Ja see tähendab, et Elion, Starman & Co rikuvad rämedalt seadust, kui nad oma ruuterites Sinu hangitavaist Windowsi või OS X uuendustest ajutisi koopiaid valmistavad. Microsoft ja Apple ei ole neile selliseks tegevuseks luba andnud ja seepärast ei saa nad teha muid koopiaid peale piraatkoopiate. Ning kuna piraatkoopia koopia on paratamatult piraatkoopia, siis, kallis lugeja — kui Sa just juhtumisi Linuxit ei kasuta — kustuta tuled ära ja pane uks lukku, sest juba homme võib BSA su arvutit konfiskeerima tulla.

Sellest ma olen tegelikult juba varem ka kirjutanud. Näiteks oma bakalaureusetöös. Aga nüüd ma avastasin, et ka mina, veendunud vaba tarkvara kasutaja, olen hirrrmus mereröövel.

Nimelt sätestab AutÕS § 49 lg 1, et autorileping peab olema sõlmitud kirjalikus vormis, kusjuures lihtlitsentsi andmine võib olla vormistatud ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Võlaõigusseaduse § 11 lg 2 näeb ette, et kui vastavalt seadusele, lepingupoolte kokkuleppele või ühe poole taotlusele tuleb leping sõlmida teatud vormis, ei loeta lepingut sõlmituks enne, kui lepingule on antud ettenähtud vorm. Sama paragrahvi lg 4 lisab, et kirjalik leping loetakse sõlmituks, kui lepingupooled on lepingudokumendi allkirjastanud või vahetanud kummagi lepingupoole poolt allkirjastatud lepingudokumendid või kirjad.

locate copyright‘ annab vastuseks 1412 failinime, kust võin lugeda, et palju toredaid inimesi on mulle teinud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pakkumuse nende loodud teoste kasutamiseks vastavalt GPL, LGPL, BSD, MPL või mõne muu litsentsi tingimustele.

Aga senikaua kui ma nende pakkumustele ei ole kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastanud, ei ole mul nendega lepingut. Ja autoriõiguse seaduse § 46 ütleb selge sõnaga, et teose kasutamist teiste isikute poolt ei lubata teisiti kui autori poolt oma varaliste õiguste üleandmise (loovutamise) korral või autori poolt antud loa (litsentsi) alusel, välja arvatud käesoleva seaduse IV peatükis ettenähtud juhud. Neljandas peatükis olev § 24 annab arvutiprogrammi õiguspärasele kasutajale küll mõned eriõigused, aga kuni ma pole litsentsilepinguid sõlminud, ei ole ma õiguspärane kasutaja, nii et nüüd tuleb vist ka minul BSA eest voodi alla peitu pugeda.

Või kolida Soome või Saksamaale, kus vorminõuded nii jaburad ei ole.